Księgarnia Techniczna

Księgarnia Techniczna
Statystyczna analiza danych za pomocą komputerowych procedur statystycznych
8,00

Statystyczna analiza danych za pomocą komputerowych procedur statystycznych

Statystyka, jako klucz do podejmowania decyzji, jest znaczącym elementem współczesnej nauki i zarządzania. Niebagatelną rolę w statystyce odgrywa komputer, który pozwala na szybką i precyzyjną anal* danych. Celem pracy jest przedstawienie metod komputerowych stosowanych w statystyce. Wykorzystany został plik procedur statystycznych znanych pod nazwą ?Numerical recipes" (Recepty numeryczne) oraz pakiet statystyczno-graficzny STATGRAPHICS. W dalszej części pracy używać się będzie polskiej nazwy pakietu STATGRAF. W rozdziale pierwszym omówione zostaną zadania jakie stawia współczesnemu'' badaczowi statystyka. Rozdział drugi jest poświęcony sposobom tworzenia bibliotek w FORTRANIE i PASCALU z wybranych procedur statystycznych. W rozdziale trzecim podane są ogólne zasady korzystania z pakietu statystyczno-graficznego STATGRAF. W rozdziale czwartym przedstawiono konkretne problemy statystyczne, które mogą być rozwiązane za pomocą komputera. Zaprezentowano tabele, wykresy i opis działania...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Synteza logiczna w układach programowanych
8,00

Synteza logiczna w układach programowanych

Skomputeryzowanie procesu projektowania, zmniejszenie liczby układów scalonych, zwiększenie ich upakowania na płytkach pozwala na zmniejszenie kosztów projektowania, testowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń cyfrowych w technice PLD. Skrypt zapoznaje z nowymi procedurami syntezy logicznej. Spis treści: PRZEDMOWA 1.WSTĘP 2. PROGRAMOWALNE MODUŁY LOGICZNE PLD - STRUKTURY PODSTAWOWE 2.1. INFORMACJE OGÓLNE 2.2. UKŁADY PLE 2.3. UKŁADY PAL 2.3.1. Struktury podstawowe 2.3.2. Moduły PAL ze sprzężeniem zwrotnym 2.3.3. Moduły PAL z przerzutnikami 2.3.4. Układy typu PALC i GAL 2.4. UKŁADY PLA 2.4.1. Struktury podstawowe 2.4.2. "Folded" PLA 2.5. UKŁADY PLS 2.6. UKŁADY LCA 2.7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYNTEZY UKŁADÓW CYFROWYCH Z ZASTOSOWANIEM UKŁADÓW PLD 3. MINIMALIZACJA FUNKCJI BOOLOWSKICH 3.1. INFORMACJE OGÓLNE 3.2. POJĘCIA PODSTAWOWE 3.3. EKSPANSJA 3.4. TAUTOLOGIA 3.5. POKRYCIE 3.6. UZUPEŁNIENIE 3.7. UKŁADY WIELOWYJŚCIOWE 4. DEKOMPOZYCJA FUNKCJI BOOLOWSKICH 4.1. INFORMACJE OGÓLNE 4.2....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś
11,00

Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś

Seminarium, którego materiały zawiera niniejszy zeszyt, stanowi sesję historyczną obejmującą dzieje polskiej elektroniki próżniowej, jej ważnej części nie tracącej znaczenia praktycznego do dzisiaj. Tematyka tej sesji dotyczy po pierwsze techniki wysokiej próżni - zagadnień wytwarzania i metrologii próżni oraz budowy urządzeń dla technologii próżniowych. Dziedzina ta miała w Polsce okres świetności, gdy promował ją jeden z największych polskich autorytetów naukowych, Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Janusz Groszkowski, gdy badania i prace rozwojowe w tej dziedzinie były jednym z głównych kierunków działalności Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie i jego oddziału we Wrocławiu, powstałych i rozwijających się pod kierunkiem prof. Wiesława Barwicza. W tym czasie opóźnienie polskiej techniki i technologii próżniowej było znacznie mniejsze niż jest to w wielu dziedzinach obecnie, a nasi ówcześni sąsiedzi z polskich ośrodków próżniowych czerpali wiedzę i wzory. Lata kolejne,...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Angielski w technikach komputerowych. Z kluczem do pytań
11,00

Angielski w technikach komputerowych. Z kluczem do pytań

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków technicznych, w szczególności informatyki, elektroniki i innych oraz wszystkich zainteresowanych, którym nieobce są zagadnienia związane z tematyką komputerową a zwłaszcza z dziedziną internetu oraz wykorzystaniem sieci komputerowych. Publikacja jest uzupełnieniem tradycyjnych podręczników do ogólnego języka angielskiego o tematy z branży IT; powinna być traktowana jako cenny dodatek do zajęć akademickich oraz pracy samodzielnej. W dobie szybkiego postępu technologicznego informatyzacja życia codziennego jest procesem nieodwracalnym. Sieci komputerowe to jedna z kluczowych gałęzi informatyki, ponieważ implementacje rozwiązań sieciowych umożliwiają funkcjonowanie nie tylko największej sieci WAN - internetu, ale również dosłownie wszystkich jednostek gospodarczych począwszy od wielkich przedsiębiorstw, banków, szkół, instytucji a skończywszy na małych firmach oraz sieciach domowych. W tym wypadku można zaobserwować, że leksykon języka ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Optical vortices and their application to interferometry
12,00

Optical vortices and their application to interferometry

OPTICAL VORTICES AND THEIR APPLICATION TO INTERFEROMETRY Regular net of optical vortices can be generated by three plane waves interference. Such a net has a number of unique properties and its geometry is very sensitive to phase and amplitude disturbances introduced to any of the three interfering waves. The Optical Vortex Interferometer (OVI) is a new instrument which takes advantage of special properties of optical vortex net. The OVI can be set up in various configurations fitted to specific needs of measurements. The key problem for OVI accuracy is localization of vortex points. A number of localization methods, which work with subpixel resolution have been proposed and tested. These methods are fast and enable real time measurements. In this monograph, the basic physical and technical features of OVI are discussed. The possible applications of OVI are: small-angle rotations and small linear shift measurement, determination of wavefront geometry, 3-D scanning interferometry,...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Kryzys - stan wojenny - prześladowania. Intelektualiści i inteligenci
12,00

Kryzys - stan wojenny - prześladowania. Intelektualiści i inteligenci

Oddawana do rąk Czytelnika książka jest drugą moją większą publikacją dotycząca kryzysu lat 80. Pierwsza, pt. Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów (Wrocław 1997), była oparta na badaniach empirycznych własnych i zespołu, którym kierowałem. Oprócz inteligentów (542 osoby), przebadano 315 rolników oraz 160 robotników, ale w pierwszej publikacji wykorzystano dane dotyczące jedynie inteligentów. Postawiony w tytule problem omówiono w 5 rozdziałach: Krajowe uwarunkowania , Przyczyny polityczne , Realny socjalizm a kryzys , Władza i opozycja , Wpływ kryzysu na rozwiązywanie niektórych problemów . Z wynikami badań empirycznych połączono literaturę naukową i publicystykę intelektualistów opozycyjnych oraz opowiadających się za realnym socjalizmem. Te trzy elementy zostały zestawione, porównane i zinterpretowane. Około 70-80% treści zajęły wyniki badań empirycznych, w tej publikacji natomiast proporcje są prawie odwrócone. Dwa rozdziały oparto na badaniach empirycznych, a cztery na...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Idea jedności w architekturze
12,00

Idea jedności w architekturze

Przekonanie, że świat jest jednością uporządkowaną - a więc poznawalną - od zarania wieków towarzyszy tym, którzy pragną budować własną rzeczywistość w zgodzie z naturą. Jaki wpływ wywarły te poglądy na rozwój architektury? Czy zaznaczyły się w nurtach i zjawiskach marginalnych, czy może zostały utrwalone, w sposób głębszy niż jesteśmy skłonni przypuszczać w wielkich tradycjach kulturowych? Te i inne pytania stawia autorka ze świadomością, że ani nie znajdzie na nie bezdyskusyjnej odpowiedzi, ani też nie wyczerpie tematu. Nie wierząc w istnienie teorii ostatecznej uznaje jednak sens nieustających poszukiwań. I do nich zachęca... Spis treści: Od autorki Czas przesilenia Znaki czasu Między starym a nowym paradygmatem Powrót do kosmogramu Tradycja jako odtwarzanie idealnego prawzorca Wzorce operacyjne Wzorce użytkowe Reprodukcja i ewolucja Między chwilą a nieskończonością Reprodukcja i wschodnia doskonałość procesu Ewolucja i zachodnia doskonałość struktury Ordo ex chao Sprzężenie...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Analiza ekonomiczna. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń
13,00

Analiza ekonomiczna. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń

Studiowanie przedmiotu ?analiza ekonomiczna" wymaga złożonego podejścia metodologicznego. Punktem wyjścia jest przyswojenie pojęć, za pomocą których analizuje się rzeczywistość gospodarczą w przedsiębiorstwie. Następnie należy poznać relacje zachodzące między zdarzeniami ekonomicznymi, których syntetycznym odzwierciedleniem jest sprawozdanie finansowe, a szczególnie bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz inne dokumenty finansowe. Dlatego też dość duży fragment analizy ekonomicznej obejmuje analiza wskaźnikowa bazująca na wspomnianych powyżej dokumentach. Korzystanie z nich, dobór wielkości dla konstrukcji wskaźników, ich interpretacja oraz przydatność w ocenie zaszłości oraz planowaniu przyszłości - to kolejne umiejętności, które należy rozwijać w ramach analizy ekonomicznej. Mając to na uwadze, przyjęto następujący układ w każdym temacie ćwiczeń: - wprowadzenie, w którym podaje się cel ćwiczenia, główne problemy i wskazuje się na trudności mogące...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Systemy pomiarowe. Laboratorium
13,00

Systemy pomiarowe. Laboratorium

Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "systemy pomiarowe". Składa się on z dwóch części. Pierwsza - teoretyczna - związana jest z analizą sygnałów zdeterminowanych, dystrybucyjnych i losowych. Częć druga - praktyczna - to instrukcje do przeprowadzenia sześciu ćwiczeń laboratoryjnych (analiza sygnałów własnych i wzajemnych, zbadanie układu dynamicznego metodą tzw. białego szumu, wyznaczanie funkcji charakteryzujących sygnały zdeterminowane i losowe przy użyciu wąskopasmowego analizatora pracującego w czasie rzeczywistym). W "Dodatku" zamieszczono instrukcję użytkowania programu Systemy akwizycji i analizy sygnałów. Spis treści: Przedmowa Część I. MATERIAŁ TEORETYCZNY, NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Rozdział 1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych 1.1. System pomiarowy 1.2. Sygnały pomiarowe 1.3. Analiza własna sygnałów 1.4. Analiza wzajemna sygnałów Wykaz literatury Część II. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Rozdział 2. Charakterystyka mostków współpracujących z...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym
13,00

Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym

Nasilającym się problemem wad postawy i skrzywień kręgosłupa u dzieci interesują się specjaliści różnych dziedzin: ortopedzi, pediatrzy, rehabilitanci, nauczyciele, dlatego autorzy opracowania podjęli się w sposób przystępny przedstawić zagadnienia rozwoju psychofizycznego dzieci, etiologii i patomechaniki występowania skolioz idopatycznych, diagnostyki, a także różnorodność metod postępowania w leczeniu wybranych wad postawy. Wyeksponowali wpływ okresu rozwojowego na tworzenie się wzorca postawy i ruchu oraz na powstawanie funkcji ruchowych. Zaproponowali program usprawniania, w tym program kinezyterapeutyczny ? zestaw ćwiczeń korygujących postawy. Pomocą do wdrożenia praktycznej terapii są załączone akty prawne. Spis treści: Słowo wstępne (prof. dr hab. Aleksander Ronikier, prof, dr hab. n. med. Jan Talar) Od Autorów I. Rozwój psychomotoryczny i fizyczny w wieku rozwojowym (I. M. Kowalski, L. Hurło) II. Zaburzenia utrudniające prawidłowy rozwój dziecka (L. Hurło) III. Postawa...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa "00" i nasiona strączkowych jako źródła białka w tuczu świń
13,00

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa "00" i nasiona strączkowych jako źródła białka w tuczu świń

Celem badań było określenie efektywności wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej ?00", nasion bobiku odm. Nadwiślański i beztaninowej odmiany grochu pastewnego odm. Albatros w tuczu świń bez udziału mączek zwierzęcych jako alternatywnych źródeł białka dla poekstrakcyjnej śruty sojowej, ponadto ustalenie wpływu dodatku preparatu enzymatycznego, zawierającego P-glukanazę i ksylanazę, do mieszanek pelnodawkowych z udzialem jęczmienia, pszenicy i analizowanych źródeł białka na wartość pokarmową, efekty tuczu, jakość poubojową tusz i poziom wskaźników biochemicznych we krwi tuczników. Badania obejmowały oznaczenie składu chemicznego, w tym zawartości związków antyżywieniowych w poekstrakcyjnej śrucie sojowej, rzepakowej ?00", bobiku i grochu, ocenę składu aminokwasowego i wartości odżywczej białka ocenianych pasz białkowych, a takie analizę przydatności żywieniowej mieszanek pełnodawkowych dla tuczników zróżnicowanych źródłem białka oraz wzbogaconych enzymami paszowymi. Badania te...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Selected topics in general and inorganic chemistry
14,00

Selected topics in general and inorganic chemistry

The authors would like to explain here the reasons for writing yet another handbook of general and inorganic chemistry. This book is meant for students of interdisciplinary Environmental Protection and Management course, who study inorganic chemistry for several weeks only. Within so short time careful selection of material had to be done. Our aim was to make students acquainted with very basic chemical knowledge such as writing and balancing chemical equations, doing stoichiometric calculations and distinguishing between a true solution and suspended matter. We hope that on completion of this course students will be able to recognize at least some of chemical problems. There are many good inorganic chemistry handbooks and we recommend some of the titles here. We are perfectly aware of the fact that we are not capable of writing a better one. The problem is that those books are rather expensive and out of reach for an average student of Chemical Faculty. Thus, with full consciousness...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Algorytmy numeryczne w tomografii impedancyjnej i wiroprądowej
15,00

Algorytmy numeryczne w tomografii impedancyjnej i wiroprądowej

W książce omówiono podstawy teoretyczne tworzenia obrazu w tomografii impedancyjnej i wiroprądowej na podstawie pomiarów na brzegu obszaru. Sformułowano zagadnienie odwrotne, stosując aproksymację rozwiązania elementami skończonymi. Podano teorię analizy wrażliwości dla tomografii impedancyjnej i wiroprądowej. Zamieszczono przykłady. Spis treści: Przedmowa Spis ważniejszych oznaczeń 1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA IMPEDANCYJNEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (ITK) 1.1. Pojęcia wstępne 1.2. Podział impedancyjnej tomografii komputerowej 1.3. Mechanizm tworzenia obrazu 1.4. Kryteria stosowania techniki ITK 2. ALGORYTM KONSTRUKCJI OBRAZU METODĄ ITK 2.1. Zagadnienie proste w ITK - aproksymacja MES 2.2. Zagadnienie odwrotne w ITK 3. TOMOGRAFIA IMPEDANCYJNA 3.1. Układ pomiarowy 3.2. Model matematyczny zagadnienia prostego 3.3. Model matematyczny zagadnienia odwrotnego 3.4. Konstrukcja obrazu techniką TI z wykorzystaniem rzeczywistych danych pomiarowych 4. PODSTAWY TEORETYCZNE ITK W PRZYPADKU...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Business in Western Languages
15,00

Business in Western Languages

Publikacja, stanowiąca swoiste kompendium dla inżyniera, podaje wzory korespondencji handlowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Omówiono w niej również m.in. szybkie przekazywanie wiadomości, operacje pieniężne i towarowe oraz świadectwa jakości. Spis treści: Przedmowa Przedmowa do drugiego wydania 1. Ogólne zasady korespondencji handlowej 1.1. Wprowadzenie do tematu "Pismo handlowe" 1.2. Forma listu 1.3. Koperta 2. Treść pisma 2.1. Czynniki wpływające na skuteczność pisma 2.2. Różne uwagi dodatkowe do treści listów 3. Od reklamy do kontraktu 3.1. Wstępna korespondencja 3.2. Cykl transakcyjny 3.3. Pisma dodatkowe 4. Korespondencja okolicznościowa 4.1. Życzenia, informacje, zaproszenia 4.2. Gratulacje, kondolencje i inne 5. Szybkie przekazywanie wiadomości 5.1. Techniki przekazu wiadomości 5.2. Telegram 5.3. Telefon, telefaks 5.4. Radiotelefonia, telewizja 5.5. Publiczna sieć komputerowa 6. Operacje pieniężne 6.1. Wprowadzenie 6.2. Operacje bankowe i inne 7....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Ćwiczenia laboratoryjne z Elektroniki 2
15,00

Ćwiczenia laboratoryjne z Elektroniki 2

Skrypt składa się z dwóch części: opisu sprzętu używanego w laboratorium Elektroniki 2 i opisu ćwiczeń opracowanych dla potrzeb tego laboratorium. Ćwiczenia dotyczą wzmocnienia i nieliniowego przetwarzania sygnałów, działania zasilaczy napięć stałych, pętli fazowej, przerzutnika bistabilnego oraz analizy sposobu pracy elementów cyfrowych traktowanych jako układy analogowe. Spis treści: Przedmowa 1. OGÓLNY OPIS TECHNICZNY LABORATORIUM ELEKTRONIKI 2 1.1. Opis laboratorium Elektroniki 2 1.2. Opis stanowiska laboratoryjnego 2. OPISY TECHNICZNE PROFESJONALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 2.1. Oscyloskop OS 9060D 2.2. Woltomierz cyfrowy V 544 2.3. Częstościomierz cyfrowy PFL 23 2.4. Generator G 430 2.5. Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych PMZ 11 2.6. Automatyczny miernik RLC typu E 317 2.7. Zasilacz napięć stabilizowanych +5 V, +15 V, -15 V typu PS 3. OPISY TECHNICZNE MODUŁÓW SPECJALIZOWANYCH 3.1. SBT 1 - betametr 3.2. SCH 1 - charakterograf dwukanałowy 3.3. SCH 2 - charakterograf...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes
15,00

Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes

Sonar has for a long time been a tool used to study the ocean. Among its many applications, sonar is employed to help remotely classify distributions of biological organisms such as pelagic fish populations and plankton. Species, location, size distribution and behavior are among the important properties of the marine organisms. Knowledge of those properties aids in fish supply management and ecological study [149]. The amount of discussion about so-called sustainable fisheries is increasing worldwide. The crisis in a lot of big fisheries, e.g. salmon fisheries along the Pacific coast of the USA and Canada and cod fishery on the Grand Banks, must lead to different management regimes [22]. Moreover, natural phenomena have also taken their toll on the marine fisheries environment. El Nińo - a disruption of the ocean and atmosphere in the tropical Pacific -- has ravaged both Chilean and Peruvian fisheries. Similarly, some fishers in the North West Atlantic blame warmer waters and...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Testy egzaminacyjne. Polonistyka, pedagogika
15,00

Testy egzaminacyjne. Polonistyka, pedagogika

Książka ta adresowana jest do osób, które rozważają lub decydują się na podjęcie dalszej nauki na wydziałach pedagogiki i polonistyki. Przybliża kandydatom zasady i treści egzaminacyjne na najbliższy rok akademicki. Zawiera szereg zestawów egzaminacyjnych, których konstrukcja i tematyka opiera się na egzaminach z lat ubiegłych na w/w wydziały, poszerzonych o klucz odpowiedzi.
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Informatyka w zarysie
15,00

Informatyka w zarysie

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematyka skryptu obejmuje zagadnienia omawiane przez autora na kursie podstaw informatyki na kierunku rolnictwo, a także - w drugiej mierze - prezentowane na wykładach z informatyki na kierunkach: ochrona środowiska, architektura krajobrazu i ogrodnictwa. Zamierzeniem autora było opracowanie pozycji będącej kompedium wiedzy na temat informatyki. Ta relatywnie nowa dyscyplina naukowa jest tak rozległa, że praktycznie każde zagadnienie informatyczne ma swoje osobne opracowanie książkowe. Jest to jednocześnie dyscyplina intensywnie rozwijająca się, dlatego przedstawione opracowanie może za dwa lata być już przestarzałe. Ponadto autor chciał stworzyć pozycję uniwersalną, zawierającą zarówno zagadnienia fundamentalne dotyczące informatyki, jak i zagadnienia aktualne związane z tą dyscypliną. W kolejnych rozdziałach przedstawiono przedmiot informatyki (1),...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
The white bream Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) (Leuciscinae, Cyprianidae)
15,00

The white bream Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) (Leuciscinae, Cyprianidae)

The present monograph provides criteria for determining the species of the genus Abramis with detailed description of A. bjoerkna. The authors of both monographs hope that the taxonomy of the lineage Abramin will be also discussed during a seminar devoted to the origin, affinity and classification of the widely understood biology as well as time- and space variation of species and genera, including A. bjoerkna. Krąp Abramis bjoerkna (L.) jest zaliczany do rodziny ryb karpiowatych Cyprinidae, podrodziny Leuciscinae, linii filogenetycznej Abramini. W zasięgu naturalnego występowania krąp jest sympatryczny z leszczem Abramis brama (L.), któremu poświęcono monografię ?The common bream Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Leuciscinae, Cyprinidae)" autorstwa BRYLIŃSKIEJ, BOROŃ (2004). Podano w niej charakterystykę wszystkich kategorii ponadgatunkowych, do których należą oba gatunki. Niniejsza monografia zawiera dane dotyczące nomenklatury zoologicznej oraz charakterystykę możliwie wszystkich...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Nauka w oczach metodologów o niektórych metodach badawczych z punktu widzenia logiki
16,00

Nauka w oczach metodologów o niektórych metodach badawczych z punktu widzenia logiki

Książka ta wprowadza w niektóre zagadnienia ogólnej metodologii nauk. Ma charakter elementarny, starałem się jednakże unikać w niej nadmiernych uproszczeń grożących spłyceniem rozważanych kwestii. Wskazałem w niej na pewne nie rozstrzygnięte dotychczas problemy, niektóre z nich spróbowałem rozwiązać. Prezentuję w niej głównie wybrane metody badawcze. Omawiam je wyłącznie z punktu widzenia logiki. Wydaje się bowiem, że takie ich ujęcie jest w metodologii nauk najistotniejsze. Książka ta jest efektem: - prowadzonych przeze mnie wykładów z metodologii nauk empirycznych na wydziale filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i studium doktoranckim Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz -moich prac dotyczących formalizacji pewnych teorii: fizycznych, psychologicznych i filozoficznych. Praca ta adresowana jest głównie do studentów filozofii i słuchaczy studiów doktoranckich nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, rolniczych, a także technicznych. Służyć im może jako podręcznik metodologii ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania
17,00

Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania

W monografii omówiono elementy struktury oraz zadania układu DNiPS, a także główne przyczyny kolizji występujących w fazie obróbki. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych autor wysuwa własne propozycje co do symptomów zużycia narzędzia i ich identyfikacji. Dokonuje też analizy wielkiej liczby doniesień literaturowych dotyczących komercyjnych układów diagnostyki narzędzia i procesu skrawania. Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ OSTRZA 2.1. Zużycie i stępienie ostrza 2.2. Okres trwałości ostrza 2.3. Zależność okresu trwałości ostrza od parametrów skrawania 2.4. Trwałość ostrza przy zmiennych parametrach skrawania 3. WIELKOŚCI FIZYCZNE WYKORZYSTYWANE W DNiPS 3.1. Bezpośrednie wskaźniki zużycia 3.2. Siły skrawania i wielkości pochodne 3.3. Emisja akustyczna 3.4. Drgania i hałas 4. CZUJNIKI STOSOWANE W UKŁADACH DNiPS 4.1. Czujniki sił skrawania i wielkości pochodnych 4.2. Czujniki emisji akustycznej 4.3. Czujniki drgania i ultradźwięków 4.4. Czujniki optyczne...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Sach - und fachtexte aut Deutsch. Teil 1
17,00

Sach - und fachtexte aut Deutsch. Teil 1

Zbiór tekstów, który macie Państwo przed sobą, jest pomyślany jako materiał uzupełniający naukę języka niemieckiego na wyższej uczelni. Jest przeznaczony dla studentów różnych kierunków studiów uczących się indywidualnie oraz w ramach lektoratu. Teksty umieszczone w niniejszej publikacji są tekstami autentycznymi, które pojawiły się w ostatnich latach na lamach prasy niemieckojęzycznej oraz na stronach internetowych i podzielone zostały na bloki tematyczne. Teksty pozwalają poznać słownictwo specjalistyczne oraz przećwiczyć wiele struktur gramatycznych. Część A zawiera teksty wraz z opracowanymi do nich ćwiczeniami gramatyczno-leksykalnymi, w części B znajdą Państwo teksty do pracy własnej ze słownikiem. Zamieszczono również słowniczek niemiecko-polski z najważniejszymi terrninami, który znajduje się na końcu publikacji. Książka ta ma służyć w zamyśle autorek rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, mówienia na zajęciach, ma pobudzić do zainteresowania prasą specjalistyczną w ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Stany efektywne plastycznego płynięcia ośrodków rozdrobnionych
17,00

Stany efektywne plastycznego płynięcia ośrodków rozdrobnionych

Wykorzystanie osiągnięć teorii plastyczności do opisu mechaniki ośrodków rozdrobnionych napotyka znaczące trudności. Główną przyczyną tych trudności jest wielofazowość ośrodka i duża jego różnorodność. Prezentowane w literaturze naukowej modele proste mogą być zastosowane tylko do opisu wybranych ośrodków dla szczególnych warunków obciążenia lub odkształcenia. Podstawową wadą modeli bardziej ogólnych, umożliwiających jednolity opis różnorodnych ośrodków dla obciążeń monotonicznych i cyklicznych, jest konieczność określania wielu lub bardzo wielu parametrów. Parametry te z reguły nie są parametrami fizycznymi ośrodka i mogą być określone z analizy wyników bardzo skomplikowanych badań laboratoryjnych. Pomimo obserwowanego w ostatnim czasie rozwoju technik badań laboratoryjnych, a w szczególności metod numerycznych, modele te są stosowane rzadko. Analizując płynięcie plastyczne gruntów, w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, główną uwagę skupiono na zagadnieniach energetycznych....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Rola leptyny w patofizjologii macicy
17,00

Rola leptyny w patofizjologii macicy

Anna Markowska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994). Obecnie pracuje jako położnik i ginekolog na stanowisku asystenta w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Poznaniu. W monografii zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat leptyny hormonu, produkowanego głównie w tkance tłuszczowej, o plejotropowym działaniu. Opisano również badania własne dotyczące roli tej cytokiny w patologii macicy. ?Autorka przytoczyła wszystkie do tej pory znane teorie rozwoju mięśniaków macicy (genetyczne, zaburzeń czynników wzrostu), a także nowe, nad którymi badania trwają. (...) Na szczególną uwagę zasługują etapy własnych badań problemu mięśniaki - leptym. Świadczą one o dojrzałości naukowej, prawidłowym postawieniu nowatorskich hipotez naukowych, właściwym wyborze metod i grup badawczych oraz planowym wykorzystaniu dotychczasowych informacji literaturowych. Konsekwencja realizacji własnych badań wskazuje na...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej
18,00

Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej

Praca dotycząca korzeni współczesnej architektury przyjaznej środowisku. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie doświadczeń architektów amerykańskich, poszukujących inspiracji w tradycji kultury i budownictwie Indian. Ukazano je w szerokim kontekście etnografii, antropologii kulturowej, wierzeń i mitów oraz sztuki Indian. Spis treści: WSTĘP DWA SPOSOBY POJMOWANIA ŚWIATA WIERZENIA I MITY Stworzenie świata według Hopi Stworzenie świata według Zuni i Navaho Symbole i znaki Legendy i rytuały MODEL STRUKTURY WSZECHŚWIATA Kiwa Hogan Ziemne budowle Pawnee Pomieszczenie Ceremonialne Apaczów ARCHITEKTURA PUEBLI Historia budowy osiedli Kosmos w strukturze osiedli Cechy bioklimatyczne w architekturze puebli ARCHITEKTURA HISZPAŃSKICH OSADNIKÓW Osady i miasta Misje chrześcijańskie OKRES EKLEKTYZMU I POWRÓT DO TRADYCJI Styl terytorialny Powrót do tradycji Tradycja i inspiracje ARCHITEKTURA BIOKLIMATYCZNA Poszukiwania i eksperymenty Działalność Instytutu Ziemi w Kalifornii SPOTKANIE DWÓCH...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Analiza systemów informatycznych
18,00

Analiza systemów informatycznych

Skrypt stanowi materiał pomocniczy do przedmiotu analiza systemów informatycznych. Adresowany jest przede wszystkim do studentów stacjonarnych i zaocznych kierunku informatyka. Ma służyć pomocą w kształceniu umiejętności postrzegania, opisywania i modelowania badanej rzeczywistości. Celem autora było przedstawienie istoty analizy systemowej i jej roli w procesie tworzenia systemów informatycznych (TSI) oraz uporządkowanie bazy terminologicznej. Chcąc skonstruować system odpowiadający potrzebom użytkowników, należy poznać różnorodne metody, techniki i narzędzia do opisu badanego wycinka rzeczywistości, a następnie je zastosować. W skrypcie położono nacisk na organizację warsztatu zespołu analityczno-projektowego, zastosowanie metod heurystycznych na etapie przygotowania logicznego modelu dziedziny przedmiotowej, a także jakość systemu informatycznego. Skrypt składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono terminologię związaną z analizą systemów. Podkreślono też rolę...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń
18,00

Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń

Obecnie student ma coraz większe możliwości realizowania indywidualnego, optymalnie dostosowanego do potrzeb, programu studiów. W tym celu oddano do rąk studentów podręcznik Biochemia żywności - ćwiczenia i metody (J. Dziuba, H. Kostyra - 1992), skrypt Biochemia - wykład monograficzny (J. Dziuba - 1998) oraz Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych (J. Dziuba - 1998). Zawarte w nich treści dotyczą całości aktualnie realizowanego programu. Wszystkie te pozycje o charakterze komplementarnym mają zachęcić studentów do czynnego uczestnictwa w procesie nauczania, a tym samym ułatwić zdobywanie i gruntowniejsze opanowanie wiedzy biochemicznej. Ponadto mają im umożliwić nabywanie i doskonalenie umiejętności problemowego i krytycznego myślenia metodą samokształcenia. Spis treści: Od autora Ćwiczenie 1. Chromatograficzny rozdział aminokwasów techniką Matthiasa Ćwiczenie 2. Rozdział aminokwasów metodą chromatografii cienkowarstwowej według Bielskiego i Turnera Ćwiczenie 3. Kolorymetryczne...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Application of wavelet analysis in damage detection and localization
20,00

Application of wavelet analysis in damage detection and localization

In recent years, structural damage detection and health monitoring have been subjects of intensive investigation due to their practical importance. For important engineering structures the early detection of damage is essential since propagation of defects might lead to a catastrophic failure. A relatively recent area of research in damage identification is based on the wavelet analysis. This technique can be performed on mode shapes or static deflections of structure elements. An important feature of the wavelet transform is the ability to characterize the local irregularity introduced by damage into the displacement shape and to react to subtle changes of the structure response. The aim of the research is to verify the applicability of the wavelet transform in damage localization in engineering structures. The efficiency of the applied wavelets is verified by experimentally and analytically determined data. Beam, plate and shell structures are tested experimentally and compared with ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Modeling and identification of nonlinear mechanical systems under dynamic complex loads
20,00

Modeling and identification of nonlinear mechanical systems under dynamic complex loads

Changes occurring in a machine''s component under continuous cyclic loads are the focus of our interest. The basic measure of such changes can be the energy loss. In order to estimate it correctly, a precise model of the vibration damping, taking into account not only the viscous friction but also the resistance to motion associated with dry friction, must be introduced. Therefore a nonlinear type model, which would describe much more accurately the dynamic properties of the tasted element of a machine then the commonly used linear model, is adopted. The present work provides a corpus of numerous solution in this domain, worked out mainly by the autor and his team. This book is addressed toengineering offices and groups that need people with knowledge of the testing of machanical systems under complex dynamical loads. The methods presented can also be used in material labolatory testing specialized particulary in an evaluation of dynamical properties of modern materials. Contents:...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie
20,00

Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie

Podręcznik ten jest przeznaczony do przedmiotów "ergonomia" i "podstawy techniki pomiarowej". Zawiera materiał dotyczący pomiaru drgań i hałasu w środkach transportu i innych urządzeniach. Można tu znaleźć wskazówki dotyczące sposobu obliczania błędów układów pomiarowych i błędów systemów do analizy badanych sygnałów. Spis treści: Przedmowa 1. NARAŻENIE CZŁOWIEKA NA STANOWISKU PRACY W URZĄDZENIACH TRANSPORTOWYCH 1.1. Wprowadzenie 1.2. Specyfika narażenia organizmu człowieka w środkach transportu 1.3. Drgania ogólne i ich wpływ na organizm człowieka 1.5. Wpływ drgań na bezpieczeństwo operatorów i pasażerów pojazdów 1.6. Hałas i jego wpływ na narząd słuchu człowieka 1.7. Wybór próby do badań statystycznych 1.8. Wielkość próbki do badań statystycznych 2. METODY OCENY DRGAŃ OGÓLNYCH W POJAZDACH ORAZ ICH MODYFIKACJE 2.1. Wprowadzenie 2.2. Badanie i ocena drgań na stanowisku pracy 2.3. Modyfikacja widmowej oceny drgań ogólnych w pojazdach 2.4. Uzasadnienie sposobu uśredniania wartości 2.5....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Elementy programowania II. "Testy wyboru" w numerycznych aplikacjach Pascala
20,00

Elementy programowania II. "Testy wyboru" w numerycznych aplikacjach Pascala

Jednym z pierwszych zastosowań komputera było jego wykorzystanie jako efektywnej maszyny liczącej. Wraz z rozwojem techniki komputerowej, co przekładało się na zwiększenie szybkości pracy komputera, dział matematyki stosowanej nazywany metodami numerycznymi, a zajmujący się przybliżonymi rozwiązaniami różnych zagadnień matematycznych, mógł rozwijać swoje czasochłonne algorytmy obliczeń, gdyż ich realizacja stawała się możliwa w realnym wymiarze czasowym. Wypełnianie obszernych tabel liczbami zastąpiono programowaniem, czyli tworzeniem języka zrozumiałego przez maszynę, w którym zapisuje się procedury numeryczne. Komputerom powierza się zatem wykonanie gigantycznej pracy, która nie musi być już zmartwieniem człowieka. Rozwój techniki komputerowej umożliwił rozwiązywanie problemów, które dotychczas znajdowały się poza możliwościami analizy. Nie zawsze przy tym trzeba uciekać się do korzystania ze specjalistycznego oprogramowania profesjonalnych firm, które jest kosztowne, a jego...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Modyfikacja dźwięków o zmiennej częstotliwości w pomieszczeniach
20,00

Modyfikacja dźwięków o zmiennej częstotliwości w pomieszczeniach

W książce w wyczerpujący i przystępny sposób ujęto zagadnienia dotyczące oddziaływania akustyki pomieszczeń na dźwięki o zmiennej w czasie częstotliwości. Obejmuje ona wyniki kilkuletnich badań autora udokumentowane rezultatami eksperymentów i obliczeń numerycznych. Finalnym rezultatem opisanych badań jest stwierdzenie, że zakres częstotliwości dźwięku ulega w pomieszczeniach ograniczaniu tym większemu, im większy jest czas pogłosu pomieszczenia i im większa jest prędkość zmian częstotliwości dźwięku nadanego do pomieszczenia. Publikacja zainteresuje osoby zajmujące się akustyką wnętrz, a w szczególności jakością transmisji dźwięków o zmiennej częstotliwości w salach o rozmaitym przeznaczeniu. Modification of Sounds of Varying Frequency in Rooms This paper is devoted to the problems concerning the influence of acoustic properties of rooms on sounds of constant amplitude whose frequency varies in time. So far these problems have not been the subject of sufficient interest of room...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Telewizja. Podstawy ogólne
21,00

Telewizja. Podstawy ogólne

Kompendium wiedzy z pogranicza psychofizjologii percepcji wzrokowej, fotometrii i techniki świetlnej obrazów barwnych, przetworników wizyjnych oraz systemów telewizyjnych. Zagadnienia grafiki komputerowej wykorzystywane w telewizji. Spis treści: Przedmowa do drugiego wydania Przedmowa do pierwszego wydania Wykaz ważniejszych oznaczeń 1. Wiadomości wstępne 1.1. Światło i widzenie 1.2. Definicja i zakres telewizji oraz innych technik wizyjnych 1.3. Podstawowe procesy realizowane w torze telewizyjnym 2. Psychofizyczne opisy światła 2.1. Wprowadzenie 2.2. Fotometryczne opisy światła 2.3. Podstawowe pojęcia i fakty doświadczalne kolorymetrii 2.3.1. Barwy widmowe 2.3.2. Barwa biała, barwy achromatyczne 2.3.3. Sumowanie (mieszanie addytywne) świateł 2.3.4. Barwy dopełniające i nasycenie barwy 2.3.5. Purpury i barwy czyste 2.3.6. Długość fali dominującej i czystość kolorymetryczna 2.2.7. Barwy podstawowe 2.3.8. Mieszanie subtraktywne 2.3.9. Prawa Grassmanna 2.4. Idea trójchromatycznego opisu...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Biologiczne podstawy podchowu larw reofilnych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych, nr 88
22,00

Biologiczne podstawy podchowu larw reofilnych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych, nr 88

Określono tolerancję larw reofilnych ryb karpiowatych: brzany (Barbus barbus L.), świnki (Chondrostoma nasus L.), jelca (Leuciscus leuciscus L.), klenia (Leuciscus cephalus L.), jazia (Leuciscus idus L.) oraz certy (Vimba vimba L.) na okresowy brak pokarmu w zależności od temperatury wody. Stwierdzono, że w wodzie o temperaturze 20 C okres odporności badanych larw reofilnych ryb karpiowatych na brak pokarmu wynosi 7-11 dni. Wykazano liczne podobieństwa i różnice występujące u poszczególnych badanych gatunków. Zbadano możliwość podchowu wczesnych stadiów rozwojowych karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kontrolowanych. Wykazano konieczność stosowania 8- lub 12-dniowego wstępnego karmienia pokarmem żywym larw większości badanych gatunków ryb. Zaobserwowano znaczne różnice we wzroście i przeżywalności larw podczas podchowu z wykorzystaniem pokarmu naturalnego, zastępowanego po różnym czasie paszą. Określono wpływ zagęszczenia obsad na wzrost i przeżywalność podchowywanych larw....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego
22,00

Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego

Książka, będąca swoistym autobiograficznym studium, ukazuje dorobek metodyczny autora, gromadzony w ponad 50-letniej pracy nauczycielskiej. Autor poszukiwał uniwersalnego, optymalnego paradygmatu edukacyjno - samoedukacyjnego. Analizował istniejące ustalenia teoretyczne i rozwiązania metodyczne, projektował i badał nowe, wzbogacone i dostosowane do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Swoim twórczym systematycznym poszukiwaniem wyprzedzał aktualną praktykę szkolną i dlatego w okresie reformowania polskiego szkolnictwa mógł przedłożyć do szerokiego stosowania nowoczesny upodmiotowiony model edukacji wczesnoszkolnej. Teacher''s methodological creativity This book is a peculiar autobiographical study which shows the methodological contribution of the author during the more than 50 years of work as a teacher. The author searched for a universal, optimal educational-self-educational paradigm. He analysed the existing theoretical foundations and methodological solutions, designed and...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn - zeszyty naukowe nr 7
23,00

Budowa i eksploatacja maszyn - zeszyty naukowe nr 7

Spis treści: 50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej Przesłanki kompleksowego systemu diagnostycznego płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego Stanowisko laboratoryjne do sprawdzania dokładności wskazań liniałów pomiarowych Modernizacja promieniowych uszczelnień gazowych, zwłaszcza wodorowych, w generatorach Metoda projektowania cyfrowych filtrów sygnałów biomechanicznych Kompleksowa metoda diagnozowania maszyn na podstawie analizy sygnałów wibroakustycznych i funkcjonalnych Systemy diagnostyczne obiektów technicznych - stan obecny i perspektywy rozwoju Niektóre aspekty projektowania modułowego urządzeń w przemyśle spożywczym System logistyczny i jego wpływ na cechy opakowania żywności Wybrane zagadnienia uszczelniania węzłów elastycznym pierścieniem kształtowym typu ?O" Obliczenia kinetostatyczne i analiza jednosekcyjnych pneumatycznych zaworów hamulcowych w ciągnikach rolniczych Skuteczność asynchronicznego hamowania pojazdu członowego Graficzne wyznaczanie ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport
23,00

Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. Raport

Publikacja zawiera wnioski z badań terenowych prowadzonych przez autorkę i współpracowników na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2000 (pierwsza część raportu ukazała się w 2001 r.) oraz w roku 2002. Przedmiotem badań w tym etapie, uzupełnionych o sondaż przeprowadzony na terenie woj. lubuskiego, ?była sytuacja kobiet, mieszkanek osiedli, oraz dostrzegane przez nie problemy dzieci i młodzieży?. Analiza materiału skupia się wokół takich zagadnień, jak sytuacja materialna kobiet (zróżnicowanie ubóstwa, źródła utrzymania, troski i niepokoje, zadłużenie), strategie radzenia sobie z brakiem pieniędzy, role rodzinne biednych kobiet (utrata pracy, prowadzenie gospodarstwa domowego), konflikty w rodzinach, zdrowie kobiet w sytuacji ubóstwa, opieka nad starymi członkami rodzin, szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, stosunek kobiet do wyborów i partii politycznych. Wyniki badań w pełni potwierdziły tezę, że to kobiety ?żyjąc w wiejskiej enklawie ubóstwa, praktycznie obarczone zostały...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Wpływ podawania kurczętom brojlerom chromu lub ziół na ograniczenie niekorzystnych skutków obrotu przedubojowego
23,00

Wpływ podawania kurczętom brojlerom chromu lub ziół na ograniczenie niekorzystnych skutków obrotu przedubojowego

Celem podjętych badań było określenie wpływu podawania kurczętom brojlerom, przez ostatnie siedem dni odchowu w okresie lata, Biokompleksu chromu lub wodnego wyciągu z mieszanki ziołowej na ich reakcję na stres związany z obrotem przedubojowym, określony na podstawie ubytków masy ciała po transporcie, wskaźników krwi, jakości mięsa oraz obrazu morfologicznego wątroby i mięśnia pośladkowego środkowego. Badania przeprowadzono na kurczętach brojlerach COBB 500 (podzielonych na 3 grupy po 100 szt.), które otrzymywały przez ostatnie siedem dni przed planowanym obrotem przedubojowym Biokompleks chromu w ilości 300 ?g Cr+3/kg paszy lub wodny wyciąg z mieszanki ziołowej o składzie: rutwica lekarska (Herb. Galegae), melisa lekarska (Fol. Melissae), pokrzywa zwyczajna (Fol. Utricae), szałwia lekarska (Fol. Salviae). Przed ubojem, u kurek i kogutków, zastosowano trzy warianty obrotu przedubojowego: bez transportu, z transportem na odległość 100 km i z transportem na odległość 200 km. Krew do...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Właściwości układów nanodyspersyjnych w obecności liniowych polimerów o bardzo dużym stopniu spolimeryzowania
23,00

Właściwości układów nanodyspersyjnych w obecności liniowych polimerów o bardzo dużym stopniu spolimeryzowania

Monografia jest obszernym opracowaniem wymienionego w tytule zagadnienia, a zarazem kompetentnym podsumowaniem dorobku autora w tej dziedzinie badań. Pierwszym zagadnieniem, które porusza autor była kinetyka agregacji makrocząsteczek i nanocząsteczek. Istotnym obszarem pracy są również studia dotyczące osiągania przez układ stanów równowag adsorpcyjnych makrocząsteczka-cząstka. Niniejsza praca w znaczący sposób przybliża i rozstrzyga wiele problemów związanych z oddziaływaniami zachodzącymi między nanocząsteczkami a liniowym PWSS. Zawartość treściowa pracy: Wykaz opracowań i skrótów; Przedmowa; Wprowadzenie; Cel i zakres pracy; Ogólna charakterystyka badanych układów; Kinetyka agregacji pomiędzy makrocząsteczkami i nanocząstkami; Izotermy adsorpcji; Budowa multipletów; Stabilność kolidalna układów nanocząstki-PWSS; Podsumowanie; Dodatek - metodyka pomiarów; Literatura oraz streszczenie w języku angielskim. The Behavior of Systems Composed of Nanosized Particles and Very-High-Molecular ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Bankowość. Zagadnienia podstawowe
25,00

Bankowość. Zagadnienia podstawowe

Przedstawiona publikacja powinna zainteresować studentów kierunków i specjalności zarządzania oraz menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zwrócili uwagę na przedstawienie tych informacji, które mają istotny związek z działalnością operacyjną banków, jak również z działalnością finansową przedsiębiorstw ściśle współpracujących z bankami. Uczyniono to w formie dostępnej czytelnikowi, skondensowanej, z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Zamieszczono liczne przykłady z zakresu działalności banku i działalności finansowej przedsiębiorstw współpracujących z bankiem. Należy zaznaczyć, że współpraca banków z podmiotami gospodarczymi nie jest działalnością bezinteresowną. Zarówno banki jak i podmioty gospodarcze chcą mieć ze swojej współpracy zyski. Są partnerami dla siebie ważnymi. Bank, mając na względzie własne interesy, prowadzi działalność kredytową według własnych regulaminów kredytowania, dostosowanych do ekonomiki ubiegających się o kredyt klientów. Każdy podmiot...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
25,00

Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością

Są to teksty oświetlające szczegółowe problemy związane nie tylko z edukacją niepełnosprawnych, ale budzące wrażliwość oraz wskazujące na konkretne formy pracy z niepełnosprawnymi i dla niepełnosprawnych. Ważne, że nie pominięto problematyki ukazującej coś więcej niż tylko zagadnienia metodyki pracy z tą kategorią ludzi, a mianowicie sensu obecności tych ludzi pośród nas, budzenia sumień, także ludzi wierzących. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza Zawarte w niniejszej monografii materiały są próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia problematyki edukacji osób z niepełnosprawnością. Szczególnym walorem jest to, że w pracy powiązane są koncepcje teoretyczne i doświadczenia oraz że autorzy poszukują nowych rozwiązań z wielu różnych perspektyw. Można powiedzieć, że prezentowana monografia dostarcza wielu cennych informacji, mogących wzbogacić zarówno teorię, jak i praktyczne oddziaływania w zakresie wsparcia edukacyjnego i rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Profile kulturowe a rozwój gospodarczy
26,00

Profile kulturowe a rozwój gospodarczy

Niemniej ważnymi źródłami rozwoju gospodarki, jak: surowce, zasoby siły roboczej, kapitał czy ziemia, są kulturowe własności społeczeństw (ich cechy kulturowe). Znaczenie tych pierwszych jest przedmiotem obszernych i licznych badań - w przeciwieństwie do tych ostatnich, których analizy często zostają sprowadzane do krytycznych sądów odnoszących się do dominacji gospodarki nad kulturą oraz do ekonomizacji kultury, por. np. (Irek 2005). W niniejszej pracy skoncentrowano się na badaniu związków, zależności między cechami kulturowymi społeczności a ich rozwojem gospodarczym. Rzecz jasna, nie wszystkie procesy gospodarcze można wyjaśnić w kategoriach kulturowych, ale we wszystkich ma ona mniejszy lub większy udział. Cechy kulturowe zdefiniowano jako system wartości, normy, wzorce zachowań. Dla wielu autorów (m.in. F. Znanieckiego czy T. Parsonsa) jest to trzon kultury (Sztompka 2002). Powstawanie cech, ich istnienie oraz rozwój wynika także z biologii, z jej mechanizmami ewolucji, takimi...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Static and dynamic analyses of marine propulsion systems
27,00

Static and dynamic analyses of marine propulsion systems

W pracy przedstawiono kompleksową metodę analiz okrętowych układów przeniesienia mocy. Rozpatrzone zostały metody analiz dynamicznych drgań skrętno-giętno-wzdłuznych oraz metody statycznego ułożenia linii wałów. Prezentowane obliczenia numeryczne zostały zweryfikowane poprzez badania pomiarowe, przeprowadzone na statkach w trakcie prób morskich. Spis treści: 1. INTRODUCTION 2. THE RESEARCH METHOD 2.1. Classification societies rules 2.2. Numerical calculation methods 2.3. Measurement methods 3. SHAFT LINE ALIGNMENT 3.1. Bearing foundation stiffness 3.2. Stiffness of an intermediate bearing frame 3.3. Journal bearings oil film characteristics 3.4. Calculation method of a shaft line alignment 3.5. Influence of ship hull deformation on shaft line alignment 3.6. Measurements of shaft line alignment 4. LATERAL VIBRATION 4.1. Numerical algorithm 4.2. Shaft line modelling method 4.3. Verifying calculation methods 4.4. Example of the lateral vibration calculations 4.5. Measurements of the...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne
27,00

Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne

Uczenie maszynowe (nucchine learning) obejmuje problematykę konstruowania programów komputerowych potrafiących pozyskiwać, na podstawie wprowadzonej informacji, nową wiedzę lub poprawiać wiedzę już posiadaną (Michalewicz 1996). W ostatnich latach zaobserwować można szczególnie intensywny rozwój tej dziedziny i to zarówno w sferze badań podstawowych, jak i zastosowań. Algorytmy uczenia maszynowego są podstawowymi metodami inżynierii wiedzy, systemów doradczych, eksploracji danych, inteligentnych systemów wyszukiwania i filtrowania informacji, przetwarzania obrazów i języka naturalnego, robotyki, a od niedawna również bioinformatyki. Jako dziedzina interdyscyplinarna uczenie maszynowe opiera się na koncepcjach i rezultatach m.in. statystyki, sztucznej inteligencji, filozofii; teorii informacji, biologii, psychologii, teorii decyzji, teorii złożoności obliczeniowej oraz informatyki. Jedną z żywo rozwijających się metod uczenia maszynowego jest wnioskowanie gramatyczne (grammar...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Aspects energetiques des transmissions hydrostatiques
28,00

Aspects energetiques des transmissions hydrostatiques

Podstawy teoretyczne obliczania sprawności energetycznej napędów i sterowań hydrostatycznych. Programy komputerowe, na podstawie opracowanych przez autora zależności, umożliwiają określanie wpływu wielu czynników na sprawność energetyczną: * struktury układu umożliwiającej zmianę prędkości silnika hydraulicznego, * współczynników strat energetycznych w elementach układu, * współczynnika spadku prędkości silnika napędzającego pompę, * charakterystyk elementów sterowania lub regulacji, lepkości płynu zmieniającej się w trakcie funkcjonowania układu, * współczynnika obciążenia sterowanego silnika hydraulicznego obrotowego bądź liniowego, współczynnika prędkości sterowanego silnika. Wprowadzenie obliczeń pozwala na: * przedstawienie zachowania energetycznego napędu lub sterowania hydrostatycznego w całym polu jego pracy, * wybranie struktury i parametrów pracy napędu lub sterowania w trakcie opracowywania nowego projektu, znalezienie rozwiązania energooszczędnego. ?...praca w wyczerpujący ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie
28,00

Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie

Rozprawę poświęcono zagadnieniu akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie obciążonym regularnym falowaniem powierzchniowym. W pierwszej części pracy omówiono zjawisko akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego, jako łączny efekt jednocześnie zachodzących zjawisk generacji i dyssypacji tego ciśnienia, a także przedyskutowano warunki upłynnienia gruntu dna morskiego. W opisie matematycznym rozważanego zagadnienia skoncentrowano się na równaniu różniczkowym dyfuzji ze źródłem i dokonano analizy różnych możliwych postaci członu źródłowego. Uwzględniając sprężyste własności dwufazowego ośrodka wodno-gruntowego, przeprowadzono szeroką analizę numeryczną (opartą o metodę elementów skończonych) pozwalającą zbadać rozkłady amplitudy cyklicznego naprężenia stycznego w szkielecie gruntowym dna morskiego oraz określić wpływ obecności rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie na zakłócenie pola tego naprężenia. Wykorzystując...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Transformacja struktur przestrzeni
28,00

Transformacja struktur przestrzeni

Przedmiotem zainteresowania autora rozprawy jest rzeczywista, chociaż zmieniająca się w czasie, przestrzeń przyrodnicza, ekonomiczna i geopolityczna. Wokół tej osi skupiają się główne problemy i procesy związane z przekształcaniem struktury przestrzennej. Na kierunek i dynamikę tych przemian wpływają liczne czynniki, spośród których do najważniejszych należą: - położenie geograficzne, - zasoby i stan środowiska przyrodniczego, - tendencje w strukturze demograficznej, - uwarunkowania geopolityczne, - charakter ustroju politycznego, - charakter ustroju gospodarczego. W tych czynnikach przejawia się działanie podmiotu gospodarczego jakim jest człowiek. Ogólnie mówimy o działaniu ludzi. W geografii społeczno-ekonomicznej znaczy to, że ludzie użytkują ziemię, wybierają lokalizację dla działalności gospodarczej, budują miasta, kształtują regiony ekonomiczne, organizują sieć transportu, przepływów i działają w przestrzeni. W działalności tej napotykają różne ograniczenia. Społeczeństwo...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
System szkolny w Polsce w latach 1973-1993. Szkolnictwo zawodowe, specjalne i wyższe
28,00

System szkolny w Polsce w latach 1973-1993. Szkolnictwo zawodowe, specjalne i wyższe

Praca stanowi kontynuację tematu, obrazującego dynamikę przemian systemu szkolnego w latach 1973-1993. We wcześniejszej publikacji autorka przedstawiła podsystem przedszkolny i ogólnokształcący, obecnie przedmiotem analizy jest szkolnictwo zawodowe, specjalne i wyższe. Przywołując ministerialne rozporządzenia wykonawcze, autorka charakteryzuje poszczególnych działy kształcenia. Ujmuje przy tym w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego takie zagadnienia, jak: typy szkół (zawodowe ponadpodstawowe, zawodowe policealne, zawodowe pomaturalne, artystyczne), baza lokalowa, programy kształcenia i wychowania. Omawiając szkolnictwo specjalne, umiejscawia ten typ kształcenia w całym systemie szkolnym w Polsce, przedstawia jego założenia organizacyjne, z charakterystyką poziomów kształcenia zależnie od rodzaju odchyleń i wad rozwoju, np. przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne, zasadnicze szkoły zawodowe specjalne, szkoły średnie specjalne ? dla niewidomych i z wadami wzroku,...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Słownikowe metody diagnostyczne analogowych układów elektronicznych
29,00

Słownikowe metody diagnostyczne analogowych układów elektronicznych

Wysokie wymagania stawiane masowo produkowanym i powszechnie stosowanym układom elektronicznym sprawiają, że kontrola jakości nabiera szczególnego znaczenia. Skutecznymi i zweryfikowanymi w praktyce metodami testowania analogowych układów elektronicznych są tzw. metody słownikowe, w których na etapie symulacji przedtestowych jest konstruowany sygnaturowy słownik uszkodzeń. Na etapie potestowym dane pomiarowe, po przetworzeniu, są porównywane z sygnaturami, co pozwala wykryć uszkodzenie i ewentualnie je zlokalizować. W książce opisano właśnie takie metody testowania. Wykorzystują one najnowsze narzędzia i techniki obliczeniowe, takie jak: sieci neuronowe, techniki ewolucyjne czy zbiory rozmyte i można je łatwo zaadaptować do diagnostyki układów analogowych innych niż elektroniczne. W monografii o charakterze podręcznika opisano podstawy techniki testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych oraz przegląd wszystkich praktycznie wykorzystywanych metod i technik stosowanych ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym
29,00

Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym

Oddziaływania molekularne odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu struktury i reaktywności związków chemicznych, a wiązanie wodorowe jest najsilniejszym z tych oddziaływań. Jest ono kluczem do zrozumienia struktury i wyjątkowych właściwości wody, białek i kwasów nukleinowych oraz inżynierii tworzącego się życia. Energia wiązań wodorowych O-H???O, O-H???N, N-H???O i N-H???N, powszechnie występujących w cząsteczkach biologicznych, wynosi ok. 3-5 kcal mol-''. Jako słabe oddziaływania mogą one stosunkowo łatwo ulegać rozerwaniu i ponownemu odtworzeniu, co umożliwia równoczesną szybką reorganizację struktury i uczestniczenie w różnorodnych reakcjach chemicznych czy biochemicznych. Z drugiej strony, duża liczba wiązań wodorowych oraz efekt kooperatywności mogą się kumulować dając oddziaływania o znacznej mocy. Tworzenie się wiązań wodorowych może wywoływać duże zmiany w kinetyce i mechanizmach reakcji enzymatycznych. Nie wszystkie reakcje katalizowane przez enzymy można wytłumaczyć...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Słownik minimum polsko-fiński
29,50

Słownik minimum polsko-fiński

Niniejszy słownik jest pierwszym tego typu wydawnictwem na rynku księgarskim. Przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego w Finlandii, a w Polsce dla osób mających do czynienia z językiem fińskim na średnio zaawansowanym poziomie. Umieszczony na końcu tomu indeks fiński pozwala - przynajmniej do pewnego stopnia - odszukać odpowiednik polski dla haseł fińskich. Podstawę do opracowania polsko-fińskiego słownika minimum stanowił pierwszy słownik minimum języka polskiego (Z. Kurzowa, H. Zgółkowa, 1992: Słownik minimum języka polskiego, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań). Lista obejmuje 1500 haseł polskich, są to wyrazy najczęściej używane, niezbędne. Słownik zawiera ponad 700 rzeczowników, ponad 300 czasowników, około 200 przymiotników, 40 spójników i 50 zaimków. Liczebniki stanowią osobną listę, na której użytkownik znajdzie w kolejności liczebniki główne i porządkowe. W poszczególnych hasłach znajdzie czytelnik kilka rodzajów informacji gramatycznych i znaczeniowych. ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków
30,00

Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesnych wykorzystywane są powszechnie do interpretacji czwartorzędowych materiałów kopalnych, lecz w tym przypadku precyzja wnioskowania jest większa. Autor udowadnia, że wskaźniki termiczne opracowane dla współczesnej fauny są przydatne w rekonstrukcji klimatu na podstawie materiałów kopalnych. Reconstruction of the Vistulian palaeotemperatures based on the fossil bird assemblages The main aim of the study is to reconstruct average July temperatures in the area of today''s central and southern Poland in Vistulian (Weichselian) based on the fossil bird remains coming from cave sediments. For this purpose a method of calculating thermal indices introduced by Demarcq, Mourer-Chauvire (1976) was applied. The literature data on taxonomy...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Badania dynamiki lokalnych zjawisk wrzenia
31,00

Badania dynamiki lokalnych zjawisk wrzenia

Potrzeba optymalizacji konstrukcji urządzeń technicznych wytwarzających ciepło oraz konstrukcji nowych miniaturowych urządzeń przenoszących ciepło powoduje, że coraz częściej występuje konieczność analizowania niestacjonarnych, lokalnych (zachodzących na małych obszarach powierzchni grzejnej) procesów wymiany ciepła i masy. W monografii przedstawiono stosowane obecnie w badaniach nad wrzeniem metody analizy danych pomiarowych. Omówiono elementy analizy statystycznej, fourierowskiej, falkowej oraz fraktalnej. Przedstawiono wyniki zastosowania tych metod do danych pochodzących z pomiarów lokalnych zjawisk wrzenia. Przedstawiono wyniki analiz zmian: temperatury, ciśnienia, prędkości cieczy oraz danych pochodzących ze specjalistycznych czujników. Monografia zawiera wyniki analiz dynamiki pęcherzy parowych oraz gazowych. Skrótowo przedstawiono dotychczasowe sposoby komputerowej symulacji nieliniowych procesów wrzenia oraz wyniki nieliniowych analiz danych pochodzących z symulacji...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Pomiędzy teorią a praktyką
33,00

Pomiędzy teorią a praktyką

Kolejny tom ?Dyskursów? poświęcony został odwiecznemu problemowi pedagogiki, w tym także specjalnej, relacji teoria ? praktyka. Literatura problemu wskazuje jednoznacznie, że teoria i praktyka powinny być ze sobą powiązane i wspierać się wzajemnie. Często brakuje jednak pomostu, czyli przekładu teorii na język praktyki, umiejętności zamiany twierdzeń ogólnych na czynności praktyczne, gotowych modeli wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej. Zamieszczone w tomie artykuły podzielone zostały na pięć części: Pomiędzy teorią a praktyką ? wielość problemów; Pedagog specjalny w nowych warunkach edukacyjnych; Osoby z niepełnosprawnością w kształceniu na poziomie wyższym; Osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie posttransformacyjnym; Edukacja i rewalidacja osób z różnymi typami niepełnosprawności ? problemy wspólne i samoistne. Dotyczą one obszarów szczegółowych: problemu dystansu pomiędzy praktyką a teorią pedagogiczną, wdrażania teorii do praktyki pedagogicznej, otwartości pedagogiki...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
34,00

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Zajęcia w laboratorium fizycznym są istotnym elementem nauczania fizyki w wyższej uczelni technicznej. Celem tego typu zajęć jest: a) zapoznanie z techniką eksperymentowania i metodyką prowadzenia badań, b) zapoznanie z obsługą różnych przyrządów pomiarowych, c) poszerzenie wiedzy objętej programem wykładów z fizyki, d) nauczenie opracowywania i przedstawiania otrzymanych wyników pomiarowych, e) ocena jakości uzyskanych wyników, szacowanie i obliczanie niepewności pomiarów. Niniejsze opracowanie wydajemy w celu ułatwienia studentom przygotowania się do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Umieściliśmy w nim: - regulamin laboratorium fizycznego, - obowiązujące w laboratorium przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe, - podstawowe zasady analizy niepewności pomiarów wraz z przykładami praktycznymi, - szczegółowe opisy wszystkich ćwiczeń ze wskazówkami dotyczącymi ich wykonania i opracowania otrzymanych wyników, - stale fizyczne i niektóre stałe materiałowe. W każdym opisie ćwiczenia znajduje ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Selected problems in physics with examples and exercises
35,00

Selected problems in physics with examples and exercises

What is physics? The answer to this question has been changing, because physics also changes with time. But physics has always dealt with the basic rules governing the world: the macro-world as well as the world of atoms, electrons and nucleons. Physicists are concerned with various kinds of matter and radiation and their interactions. Their main purpose is to find, understand and use the basic laws that govern the natural world. The foundation of physics is experiment. Experimental observation of the phenomena of nature allows physicists to find the rules and principles that relate these phenomena. This leads to formulation of models and theories, which form our perceptions of the investigated phenomena. Any physical model or theory must always be confronted with experiment. Essential contradictions between a particular model or theory and experimental data are a signal that the model or theory should be corrected or replaced by a new one. This confrontation is a source of...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Numeryczne metody projektowania termomechanicznego w montażu elektronicznym
37,00

Numeryczne metody projektowania termomechanicznego w montażu elektronicznym

Wzrost zainteresowania projektowaniem numerycznym jest między innymi wynikiem coraz większej presji przemysłu elektronicznego ze względu na wzrastającą konkurencyjność oraz oczekiwania konsumentów. Nie bez znaczenia jest również problem projektowania proekologicznego i płynnej wymiany kadry inżynierskiej. Miniaturyzacja i integracja układów scalonych oraz wzrost przetwarzanej ilości informacji również powoduje, że dqży się do wytwarzania przyrządów i urządzeń przenośnych o zwiększonej funkcjonalności i pracujqcych no coraz wyższych częstotliwościach. Metody i algorytmy projektowania numerycznego stają sig jednym z kluczowych narzędzi inżynierskich. Stosuje się je zarówno do przewidywania, kwalifikacji, testowania zachowania i niezawodności produktu na skutek obciążeń termomechanicznych, jak i do oszacowania ewentualnych nakładów produkcyjnych. Omówiono wybrane metody i algorytmy projektowania numerycznego w montażu elektronicznym oraz zaproponowano pewną metodologię, której celem jest ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
GIS w wodociągach i kanalizacji
44,00

GIS w wodociągach i kanalizacji

GIS w praktyce! Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W monografii omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą wybrane oprogramowania do tworzenia baz danych GIS na potrzeby systemów dystrybucji wody i kanalizacji, możliwości wykorzystania i wdrażania technologii GIS oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Cennym uzupełnieniem jest słownik ważniejszych pojęć dotyczących systemów informacji geograficznej.
Przejdź do sklepu
Księgarnia Techniczna
Polskie konserwacje poza granicami Rzeczpospolitej
44,00

Polskie konserwacje poza granicami Rzeczpospolitej

Konferencja "Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej" zorganizowana w dniach 5-6 października przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków stanowi próbę podsumowania prac polskich konserwatorów wykonanych poza granicami kraju. Być może konferencja odbywa się zbyt późno. Odchodzą ludzie, bezpośredni świadkowie polskich dokonań konserwatorskich, rozproszone są archiwa, upływa czas. jest zatem ważne, by rozpocząć dyskusję o pozycji polskiej konserwacji zabytków w Europie i świecie, by tworzyć kompendium wiedzy o tym, czego dokonano i wreszcie by zacząć, w sposób programowy, odpowiadać na pytanie: co polska konserwacja może jeszcze uczynić dla ochrony dziedzictwa globalnego poza Polską? - przy tak niezaprzeczalnym potencjale twórczym Polskie konserwacje przeprowadzane poza Polską to nie tylko ochrona kulturowego dziedzictwa materialnego, ale - wielu krajach - to także, a może przede wszystkim, tworzenie wartości pozamaterialnych często tak ważnych dla lokalnych społeczności....więcej w sklepie
Przejdź do sklepu

Ostatnio oglądane

(wyczyść przeglądane)

Polubione oferty

(wyczyść polubione)
X